اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( مقایسه خواص فیزیکی سه اکوتیپ مهم گیاه جدید کوشیا بیرجند، بروجرد و سبزوار در دو حالت مغز و دانه )

نویسندگان: سیداحسان اسماعیلی , محمدحسین عباسپور فرد , باقر عمادی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مناطق دنیا، بویژه مناطق خشک و نیمه خشک، شوری یکی از موانع اصلی در تولید محصولات زراعی و باغیمی باشد، کوشیا گیاهی است که براحتی در خاک های شور و مناطق خشک رشد می کند و می تواند راهکار مناسبی جهتتولید زیست توده برای مصارف مختلف تعلیف دام و یا تولید انرژی زیستی در این مناطق باشد. با عنایت به اینکهاز منظرزراعی تاکنون پژوهش های زیادی بر روی گونه های مختلف کوشیا به منظور واریته بندی نمودن آن انجام شده ولی از نظرمهندسی تحقیقی انجام نشده است این بررسی که شامل تعیین خواص هندسی و گرانشی دانه و مغز سه گونه بیرجند،بروجرد و سبزوار است در ازمایشگاه خواص گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهدانجام شد. با توجه به ریز بودناین بذر استفاده از روش های معمول ممکن نبوده و نیاز به استفاده از روش های دقیق و جدید لازم بود. بر مبنای نتایج،بروجرد درشت ترین و سبزوار ریزترین گونه بود. متخلخل ترین اکوتیپ، بیرجند بدست امد. اکوتیپ های کوشیا رفتارهایمتفاوتی نسبت به چگالی و ضریب کرویت داشتند. به نحوی که در چگالی توده، در حالت دانه، بروجرد و در حالت مغز سبزوارچگالترین بودند، اکوتیپ بیرجند نیز بیشترین چگالی حقیقی را داشت. در همه حالات چگالی مغز بیشتر از دانه و ضریبکرویت دانه بیشتر از مغز بدست آمد.

کلمات کلیدی

, اکوتیپ, خواص گرانشی, خواص مهندسی, کوشیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046698,
author = {اسماعیلی, سیداحسان and عباسپور فرد, محمدحسین and عمادی, باقر and کافی, محمد},
title = {مقایسه خواص فیزیکی سه اکوتیپ مهم گیاه جدید کوشیا بیرجند، بروجرد و سبزوار در دو حالت مغز و دانه},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اکوتیپ، خواص گرانشی، خواص مهندسی، کوشیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه خواص فیزیکی سه اکوتیپ مهم گیاه جدید کوشیا بیرجند، بروجرد و سبزوار در دو حالت مغز و دانه
%A اسماعیلی, سیداحسان
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A عمادی, باقر
%A کافی, محمد
%J اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]