رسوب شناسی کاربردی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-1) , صفحات (16-36)

عنوان : ( رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین )

نویسندگان: فرشاد بهرامی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد خانه باد , محمدحسین محمودی قرائی , رحمت اله صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، تفسیر محیط رسوبی و هم چنین مهم ترین فرآیندهای دیاژنتیکی است که بر کیفیـت مخزنی سـازند آسـماری در چاه های شماره 3 و 6 میدان نفتی رامین در فروافتادگی دزفول شمالی مؤثر بوده اند. بررسی پتروگرافی 260 برش نازک تهیه شده از مغزه، منجر به شناسایی 12 رخساره رسوبی نهشته شده در پنج زیرمحیط رسوبی شامل پهنه ی جزر و مدی، لاگون، سد، دریای باز و رمپ خارجی شد، که توالی های مورد مطالعه ته نشست بر روی یک رمپ کربناته هوموکلینال را نشان می دهد. مطالعات پتروگرافی طیف وسیعی از انواع فرآیندهای دیاژنتیکی را نشان می‌دهد؛ سه فرآیند دولومیتی‌شدن، انحلال و سیمانی‌شدن مهم‌ترین فرآیندهای دیاژنتیکی مؤثر بر ویژگی‌های مخزنی سازند مورد مطالعه هستند. فرآیندهای انحلال و دولومیتی شدن با فراوانی بیش تر نسبت به فرآیند سیمانی شدن عمدتاً رخساره های گل پشتیبان و پلوییدی را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش تخلخل (بیش از 12%) و تراوایی (بیش از 1 میلی دارسی) و در نتیجه افزایش کیفیت مخزنی شده اند. از طرفی دیگر فرآیند سیمانی شدن با گسترش کم منجر به کاهش کیفیت مخزنی (تخلخل کمتر از 12%، تراوایی کمتر از 1/0 میلی دارسی و اشباع آب مؤثر بیش از 60%) در بعضی از بخش های توالی (مخصوصاً در چاه شماره 3) شده است. به طور کلی رخساره های کم عمق و عمدتاً گل پشتیبان که از فراوانی بیش تری نسبت به سایر رخساره ها برخوردارند (با فراوانی حدود 60%) و بیش تر تحت تأثیر فرآیندهای انحلال و دولومیتی شدن قرار گرفته اند نقش مهمی را در افزایش کیفیت مخزنی کربنات های مورد مطالعه از سازند آسماری در این میدان ایفا کرده اند.

کلمات کلیدی

, محیط رسوبی, دیاژنز, کیفیت مخزنی, سازند آسماری, میدان نفتی رامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046702,
author = {بهرامی, فرشاد and موسوی حرمی, سیدرضا and خانه باد, محمد and محمودی قرائی, محمدحسین and رحمت اله صادقی},
title = {رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین},
journal = {رسوب شناسی کاربردی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-147X},
pages = {16--36},
numpages = {20},
keywords = {محیط رسوبی، دیاژنز، کیفیت مخزنی، سازند آسماری، میدان نفتی رامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین
%A بهرامی, فرشاد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A خانه باد, محمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A رحمت اله صادقی
%J رسوب شناسی کاربردی
%@ 2322-147X
%D 2015

[Download]