اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی , 2015-01-07

عنوان : ( فاکتورهای طراحی مؤثر در چشمانداز آینده دانشگاههای کشورهای اسلامی )

نویسندگان: فرزانه فریدونی , الهه نشاطی , حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانشگاه به عنوان یک مجموعه پیچیده در نظام شهری، دارای حوزه فیزیکی و عملکردی اختصاصی میباشد که به آن هویت اجتماعی میدهد. این سیستم اجتماعی پیچیده در محیط فعالیت میکند، بر روی آن اثر میگذارد و از محیط نیز اثر میپذیرد. طبیعتاً مطلوب است که این تأثیر و تأثر تا آنجا که ممکن است به گونهای بسترسازی و هدایت شود که بیشترین بهره را در توسعه جامعه و دانشگاه به ارمغان آورد. به همین روی، توجه به شاخصههای طراحی دانشگاهها به عنوان مراکزی راهبردی که رشد و توسعه پایدار جوامع مستقیماً به کمیت و کیفیت محصولات آنها وابسته می - - باشند. شاخصههای طراحی دانشگاه در کشورهای اسلامی موضوع این پژوهش میباشد. پس از گردآوری چندین نمونه طرحهای جامع دانشگاههای مطرح جهان و به طور خاص 7۱ نمونه دانشگاههای کشورهای اسلامی به بررسی چشماندازهای تعریف شده در آنها پرداخته و کلید واژههای اصلی استخراج دستهبندی و ارزیابی شدهاست. پرداختن به موضوعاتی نظیر توسعه پایدار، سازگاری با محیط زیست و شرایط آب و هوایی سایت، حفظ منابع فرهنگی و زیست محیطی، نوآوری و خلاقیت، استفاده از متد روز از اولویتهای مورد توجه در طرحهای جامع دانشگاههای کشورهای اسلامی میباشد که موارد ذکر شده نشان از رویکرد دانشگاههای اسلامی به سمت توسعه پایدار و پایداری زیست محیطی دارد.

کلمات کلیدی

, کشورهای اسلامی", "چشمانداز پردیسهای دانشگاهی", "توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046708,
author = {فریدونی, فرزانه and نشاطی, الهه and کامل نیا, حامد},
title = {فاکتورهای طراحی مؤثر در چشمانداز آینده دانشگاههای کشورهای اسلامی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {کشورهای اسلامی"، "چشمانداز پردیسهای دانشگاهی"، "توسعه پایدار"},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاکتورهای طراحی مؤثر در چشمانداز آینده دانشگاههای کشورهای اسلامی
%A فریدونی, فرزانه
%A نشاطی, الهه
%A کامل نیا, حامد
%J اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی
%D 2015

[Download]