اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی , 2015-01-07

عنوان : ( تحلیل و بررسی شاخص های طراحی معماری و شهرسازی پایدار )نمونه موردی:انستیتو تکنولوژی شهرمصدر( )

نویسندگان: حامد کامل نیا , سمیه جهانپناه , فرزانه فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه توسعه شهرها بدون توجه به کاهش منابع طبیعی و بحران انرژی، پیامدهای جبران ناپذیری را در پی دارد که به موجب آن چه بسا بخش عمدهای از منابع آیندگان رو به کاهش یا اتمام است و این امر موجب روی آوردن به طراحی پایدار شده است. مطالعه و بررسی مبحث پایداری در معماری صرفاً وابسته به پایداری ساختمانها نمیباشد بلکه بیش از آن به کلیتی به هم پیوسته و تأثیرگذار در ارتقاء رفاه ساکنین و بالا بردن کیفیت زندگی انسانها اشاره دارد که موجب توجه به مسئله توسعه شهر پایدار میگردد. در تعریف؛ طراحی و توسعه پایدار شهری، توسعهای را گویند که نیازهای نسل امروز را بدون محدود کردن امکانات نسلهای آینده برای رفع نیازشان پاسخگو باشد ] 7 [ . در راستای دستیابی به شاخصههای عینی طراحی پایدار بر آن شدیم شهر مصدر را به عنوان نمونه موردی اجرا شده مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. شهر مصدر با بهرهگیری از ویژگیهای معماری سنتی بومی در عین طراحی مدرن و منحصر به فرد و اجرای دقیق و برنامهریزی شده، به عنوان اولین شهر کاملاً سازگار با محیط زیست،" شهر پایدار، بدون کربن و بدون آلودگی" معرفی میشود. بررسیهای صورت گرفته در حوزه پایداری در این شهر، بر مبنای مطالعات نظری مربوطه به موضوعاتی از جمله توجه به محیط زیست، تحرک اجتماعی و رشد اقتصادی اشاره دارد. در این مقاله پیرو بازدید گروه تحقیقاتی معماری

کلمات کلیدی

, معماری پایدار", " شهر مصدر", "سازگار با محیط زیست", "شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046709,
author = {کامل نیا, حامد and سمیه جهانپناه and فریدونی, فرزانه},
title = {تحلیل و بررسی شاخص های طراحی معماری و شهرسازی پایدار )نمونه موردی:انستیتو تکنولوژی شهرمصدر(},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {معماری پایدار"،" شهر مصدر"،"سازگار با محیط زیست"،"شهر پایدار"},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و بررسی شاخص های طراحی معماری و شهرسازی پایدار )نمونه موردی:انستیتو تکنولوژی شهرمصدر(
%A کامل نیا, حامد
%A سمیه جهانپناه
%A فریدونی, فرزانه
%J اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی
%D 2015

[Download]