سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین , 2015-02-22

عنوان : ( بررسی پارامترهای آماری ذرات رسوبی رودخانه فاروب رومان واقع در شمال غرب نیشابور )

نویسندگان: نیلوفر حاجیان , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودخانه فاروب رومان رودخانه ای با بار بستر گراولی است که در شمال غرب نیشابور قرار داشته و در آن اندازه ذرات به سمت پایین دست به صورت تصاعدی کاهش می یابند. به منظور بررسی تغییرات اندازه ذرات و عوامل موثر در ریز شوندگی در این رودخانه تعداد 35 نمونه رسوب از کانال اصلی رودخانه برداشت، آ نالیز و براساس آن مشخص شد که، به دلیل کاهش ناگهانی شیب ناپیوستگی رسوبی رخ داده ولی به طور کلی اندازه ذرات به سمت پایین دست کاهش یافته است. محاسبه ی پارامترهای آماری نشان می دهد که در رودخانه ی مورد مطالعه میانگین تغییرات جورشدگی 67/1 (جورشدگی بد) است. در این مطالعه تغییرات کج شدگی تمام نمونه ها مثبت و میانگین آن 469/0 (خیلی به سمت ذرات ریز کج شده) و میانگین کشیدگی نمونه ها 909/0 (کشیدگی متوسط) است.

کلمات کلیدی

, رودخانه فاروب رومان, جورشدگی, کج شدگی, کشیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046715,
author = {حاجیان, نیلوفر and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {بررسی پارامترهای آماری ذرات رسوبی رودخانه فاروب رومان واقع در شمال غرب نیشابور},
booktitle = {سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رودخانه فاروب رومان، جورشدگی، کج شدگی، کشیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای آماری ذرات رسوبی رودخانه فاروب رومان واقع در شمال غرب نیشابور
%A حاجیان, نیلوفر
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2015

[Download]