سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین , 2015-02-22

عنوان : ( پارامترهای بافتی سدهای گراولی رودخانه الیاتو واقع درجنوب غرب فریمان )

نویسندگان: حمیده قادری فیجانی , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز الیاتو درجنوب غرب شهرستان فریمان قراردارد. این حوضه شکلی کشیده دارد. محاسبات پارامترهای آماری نشان می دهدکه رسوبات سدهای طولی رودخانه عمدتا دارای جورشدگی بد و بسیاربد، کج شدگی تقریبًا متقارن تا بسیارمثبت وکشیدگی متوسط وپهن می باشند. مطالعات رسوب شناسی درطول سدهای طولی این حوضه نشان می دهدکه عواملی مانندتغییرات ناگهانی شیب بسترناشی از تغییرات سنگ شناسی، ورودآبراهه های فرعی ورخدادسیلاب های مکرر،کاهش شدت انرژی جریان وفعالیت های تکتونیکی درروندکاهش اندازه ذرات و جورشدگی بد رسوبات به سمت پایین دست نقش دارند.

کلمات کلیدی

, رودخانه الیاتو , سدهای طولی, رسوب شناسی, فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046716,
author = {قادری فیجانی, حمیده and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {پارامترهای بافتی سدهای گراولی رودخانه الیاتو واقع درجنوب غرب فریمان},
booktitle = {سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رودخانه الیاتو ، سدهای طولی، رسوب شناسی، فریمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پارامترهای بافتی سدهای گراولی رودخانه الیاتو واقع درجنوب غرب فریمان
%A قادری فیجانی, حمیده
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2015

[Download]