بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2015-01-13

عنوان : ( تاثیر پارامتر نامیزانی بر درهم‌تنیدگی بین دو اتم سه ترازی نوع لاندا و یک میدان تک مد با جفت شدگی وابسته به شدت )

نویسندگان: حمیدرضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , سیدجواد اختر شناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برهمکنش بین دو اتم سهترازی نوع و یک میدان تکمد همدوس با جفتشدگی وابسته به شدت را در نظر گرفتهایم. بعد از یافتن تابع موج صریح اتم-میدان، درهمتنیدگی بین دو اتم و میدان با استفاده از معیار تلاقی بررسی میشود. همچنین تأثیر پارامتر نامیزانی و میانگین اولیّه تعداد فوتونهای میدان بر روی درهمتنیدگی مورد بحث قرار میگیرد. نتایج نشان میدهند که درهمتنیدگی اتمها و میدان میتواند توسط این دو کمیّت کنترل شود

کلمات کلیدی

, پارامتر نامیزانی, درهم‌تنیدگی, جفت‌شدگی وابسته به شدت, تلاقی, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046720,
author = {حمیدرضا باغشاهی and محمد کاظم توسلی and اختر شناس, سیدجواد},
title = {تاثیر پارامتر نامیزانی بر درهم‌تنیدگی بین دو اتم سه ترازی نوع لاندا و یک میدان تک مد با جفت شدگی وابسته به شدت},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {پارامتر نامیزانی- درهم‌تنیدگی- جفت‌شدگی وابسته به شدت- تلاقی- مدل جینز-کامینگز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پارامتر نامیزانی بر درهم‌تنیدگی بین دو اتم سه ترازی نوع لاندا و یک میدان تک مد با جفت شدگی وابسته به شدت
%A حمیدرضا باغشاهی
%A محمد کاظم توسلی
%A اختر شناس, سیدجواد
%J بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
%D 2015

[Download]