بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2015-01-13

عنوان : ( استفاده از مدل هایزنبرگ در تولید هم‌بستگی کوانتومی توسط کانال کوانتومی محلی )

نویسندگان: فرشته شاه بیگی , سیدجواد اختر شناس , محسن سربیشه ئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نشان میدهیم که برهمکنش اسپین-مدار مربوط به سامانه کیوبیتی هایزنبرگی XYZ در یک میدان مغناطیسی غیرهمگن میتواند بین یکی از کیوبیتهای این سامانه و کیوبیت سومی که در این برهمکنش حضور ندارد، ایجاد همبستگی کتد. از این طریق با پارامترهای قابل تنظیم آزماشگاهی میتوانیم همبستگی کیوبیتها را کنترل کنیم.

کلمات کلیدی

, برهمکنش اسپین-مدار, کانال محلی, کیوبیت, همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046721,
author = {شاه بیگی, فرشته and اختر شناس, سیدجواد and سربیشه ئی, محسن},
title = {استفاده از مدل هایزنبرگ در تولید هم‌بستگی کوانتومی توسط کانال کوانتومی محلی},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برهمکنش اسپین-مدار، کانال محلی، کیوبیت، همبستگی کوانتومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از مدل هایزنبرگ در تولید هم‌بستگی کوانتومی توسط کانال کوانتومی محلی
%A شاه بیگی, فرشته
%A اختر شناس, سیدجواد
%A سربیشه ئی, محسن
%J بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
%D 2015

[Download]