تحقیقات جغرافیایی, دوره (29), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (165-180)

عنوان : ( بررسی میزان رضایت جوامع روستایی از مکان‌یابی کاربری‌ها در طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , فرهاد عزیزپور , مهدی جوانشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکان‌یابی کاربری‌های طرح‌های هادی روستایی باید به گونه‌ای صورت گیرد که در اثر گذشت زمان از مطلوبیت آن کاسته نشود و یا خیلی جزئی تغییر کند و پایداری فرایند توسعه روستایی را تضمین کند. هدف از این تحقیق، ارزیابی میزان رضایت مندی جوامع روستایی از مکان یابی کاربری‌های پیشنهادی طرح هادی روستایی، در روستاهای نمونه در شهرستان خواف است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی، از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 253 نفر در 10 سکونتگاه روستایی که از اجرای طرح هادی آن‌ها 10 سال می‌گذرد صورت گرفته است. روایی ظاهری پرسشنامه توسط کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با انجام پیش آزمون و تحلیل داده‌های پرسشنامه مذکور و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (854/0) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و تهیه نقشه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS، انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مکان یابی کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی از نظر تناسب با نیازهای جوامع روستایی، با نیازهای کالبدی و اکولوژیک همخوانی دارد و می‌توان گفت که در این ابعاد، روستاییان بیش‌ترین اظهار رضایت را از اجرای طرح کاربری‌های پیشنهادی داشته‌اند. در مقابل نیز مقدار آماره t برای ابعاد اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با 098/3- و 723/2- می‌باشد، که نشان می‌دهد به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در تهیه و اجرای طرح‌های هادی توجه چندانی صورت نگرفته و مردم در این زمینه کمترین میزان رضایت را داشته‌اند.

کلمات کلیدی

, نیازهای اقتصادی, نیازهای کالبدی, نیازهای اجتماعی, نیازهای اکولوژیک, شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046723,
author = {عنابستانی, علی اکبر and فرهاد عزیزپور and جوانشیری, مهدی},
title = {بررسی میزان رضایت جوامع روستایی از مکان‌یابی کاربری‌ها در طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف)},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {4},
month = {March},
issn = {1019-4052},
pages = {165--180},
numpages = {15},
keywords = {نیازهای اقتصادی، نیازهای کالبدی، نیازهای اجتماعی، نیازهای اکولوژیک، شهرستان خواف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان رضایت جوامع روستایی از مکان‌یابی کاربری‌ها در طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A فرهاد عزیزپور
%A جوانشیری, مهدی
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-4052
%D 2015

[Download]