همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04

عنوان : ( تحلیل محتوای راهبردهای توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران بر پایه‌ مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده در دهه 93-1383 )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران نزدیک به چهار دهه است که بحث توسعة روستایی به طور عام و راهبردهای توسعه روستایی به طور خاص، موضوع بحث اندیشمندان، کارشناسان و برنامه‌ریزان بوده است، اما کمتر به راهبردهای توسعه کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی به ویژه در دهه‌های نخستین توجه شده است. پژوهش حاضر با کاوش در دیدگاه‌های منتشر شدة صاحب‌نظران در چارچوب مفاهیم کالبدی - فضایی و دورة زمانی تعریف شدة مورد تحلیل، قرارگرفته است. به نظر می‌رسد این دیدگاه‌ها به عنوان مهم‌ترین مراجع تعیین راهبرد توسعة کالبدی روستایی، در زمانی که هم چنان و شاید بیشتر از همیشه به تدوین و اجرای راهبرد منسجم و کارآمد روستایی نیاز است، می‌توانند راهنمای کار و راهگشای مسائلی باشند که روزانه پیچیده‌تر و پراهمیت‌تر می‌شوند. رویکرد پژوهش حاضر تحلیل محتوا است. این مطالعه با بررسی مجموعة منابع توسعة کالبدی- فضایی روستایی تعریف‌شده، در مجموع 96 مورد از نظرهای مطرح‌شده در زمینة راهبرد توسعة کالبدی – فضایی روستایی ایران را بررسی کرده است. بر اساس روش تحلیل محتوا، این نظرات نخست در 2 رویکرد توسعه و بهسازی وضعیت کالبدی سکونتگاه‌های روستایی و رویکرد پیوند و تعامل شهر و روستا طبقه‌بندی شده‌اند، که 8 راهبرد کلان و 10 مقولة راهبردی برای توسعة کالبدی- فضایی روستایی در ایران را مطرح می‌کنند. براین مبنا، در زمینة مسائل راهبردی توسعة کالبدی- فضایی روستایی، از میان رویکردها، رویکرد توسعه و بهسازی وضعیت کالبدی سکونتگاه‌های روستایی، از میان راهبردها، راهبرد بهسازی کالبدی روستایی و از میان مقوله‌ها، تحلیل فضایی و سطح‌بندی، بیش‌ترین میزان توجه را در بین صاحب‌نظران توسعة کالبدی-فضایی روستایی کشور به خود اختصاص داده‌اند

کلمات کلیدی

, راهبرد توسعة روستایی, توسعه کالبدی – فضایی, صاحب‌نظران و کارشناسان, تحلیل محتوا, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046724,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوانشیری, مهدی},
title = {تحلیل محتوای راهبردهای توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران بر پایه‌ مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده در دهه 93-1383},
booktitle = {همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {راهبرد توسعة روستایی، توسعه کالبدی – فضایی، صاحب‌نظران و کارشناسان، تحلیل محتوا، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل محتوای راهبردهای توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران بر پایه‌ مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده در دهه 93-1383
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوانشیری, مهدی
%J همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
%D 2015

[Download]