همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04

عنوان : ( مکان یابی بهینه جهات توسعه فیزیکی سکونتگاه‌های روستایی با کمک روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS- شهرستان بجنورد )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , لیدا مقدسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مشکلات و نابه‌هنجاری‌ها در سکونتگاه‌های روستایی، عدم مکان یابی بهینه کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی روستایی است، به نحوی که مکان یابی نامناسب کاربری‌ها زمینه‌ساز استفاده با بهره‌وری پایین و درنهایت عدم دست‌یابی به توسعه پایدار روستایی خواهد شد. هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل موثر یر مکان یابی بهینه جهات توسعه فیزیکی روستاهای دارای طرح بازنگری شهرستان بجنورد با روش تحلیل شبکه ای (ANP )و روش سلسله مراتبی(AHP ) می باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات از طریق روش های کتابخانه‌ای و میدانی می باشد. برای این منظور پس از تهیه ماتریس های دودویی، 20 نفر از مسؤولین شهرستانی و مدیران اجرایی تعدادی از روستاهای دارای طرح بازنگری شهرستان و هم چنین اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور مورد پرسشگری قرار گرفتندو پس از تهیه ماتریس های زوجی ضریب ارجحیت معیارهای موثر و زیر معیارها ی مربوط به هر شاخص مشخص گردید و پس از محاسبه اوزان در دو نرم افزار Expertchioce و Superdecisions و مقایسه اوزان به در هر دو روش، اوزان نهایی هر روش جهت هم پوشانی لایه ها وارد نرم افزار GIS گشته و نقشه های خروجی حاصل از روش تحلیل شبکه ای و روش سلسله مراتبی با نقشه سمت توسعه فیزیکی پیشنهادی در طرح هادی مقایسه گشته و نتایج مقایسه در قالب نقشه های خروجی و نیز در قالب جدول مقایسه ای بیان شده است ونتایج به دست آمده، بیانگر اهمیت استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) و قابلیت های فراوان بکار گیری نرم افزار GIS به سبب هم پوشانی لایه ها می یاشد.

کلمات کلیدی

, جهات سمت توسعه فیزیکی روستایی, روش تحلیل شبکه ای (ANP), روش ساسله مراتبی(AHP )
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046725,
author = {عنابستانی, علی اکبر and مقدسی, لیدا},
title = {مکان یابی بهینه جهات توسعه فیزیکی سکونتگاه‌های روستایی با کمک روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS- شهرستان بجنورد},
booktitle = {همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهات سمت توسعه فیزیکی روستایی، روش تحلیل شبکه ای (ANP)، روش ساسله مراتبی(AHP )},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی بهینه جهات توسعه فیزیکی سکونتگاه‌های روستایی با کمک روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS- شهرستان بجنورد
%A عنابستانی, علی اکبر
%A مقدسی, لیدا
%J همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
%D 2015

[Download]