دومین همایش بین المللی راهبردهای توسعه روستایی , 2015-02-18

عنوان : ( ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری های پیشنهادی طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , ام البنین هراتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. با گذشت بیش از سه دهه از شروع اجرای این طرح ها در نواحی روستایی و اندوختن تجربه، لازم است بدانیم که اجرای این طرح ها چه پیامدهایی را برای جامعه روستایی کشور به همراه داشته است. این نوشتار ارزیابی میزان رضایتمندی جوامع روستایی ازنتایج طرح های هادی روستایی را در شهرستان خواف مورد توجه قرار داده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن براساس مطالعات -میدانی، از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 253 نفر در10 سکونتگاه روستایی که از اجرای طرح هادی آنها 10 سال می گذرد صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و تهیه نقشه ها با استفاده از نرم افزار ARC GIS ، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی از نظر تناسب با نیازهای جوامع روستایی، فقط با نیازهای کالبدی همخوانی دارد و مقدار آماره t برای بعد کالبدی در روستا برابر 153/15 می باشد، در مقابل نیز مقدار آماره t برای بعد اجتماعی برابر 344/8- می باشد، که نشان می دهد به شاخص های اجتماعی در تهیه و اجرای طرح های هادی توجه چندانی صورت نگرفته و مردم در این زمینه با کمترین میزان رضایت را داشته اند.

کلمات کلیدی

, نیازهای اقتصادی, نیازهای فیزیکی کالبدی, نیازهای اجتماعی, نیازهای اکولوژیک, طرح هادی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046733,
author = {عنابستانی, علی اکبر and هراتی, ام البنین},
title = {ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری های پیشنهادی طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف)},
booktitle = {دومین همایش بین المللی راهبردهای توسعه روستایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نیازهای اقتصادی، نیازهای فیزیکی کالبدی، نیازهای اجتماعی، نیازهای اکولوژیک، طرح هادی، خواف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری های پیشنهادی طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A هراتی, ام البنین
%J دومین همایش بین المللی راهبردهای توسعه روستایی
%D 2015

[Download]