دومین همایش بین المللی راهبردهای توسعه روستایی , 2015-02-18

عنوان : ( واکاوی فرصتها ی فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار(مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , محمدرضا عباس زاده , زینب وصال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ایده دهکده شهری به عنوان راهبردی مناسب برای تحقق سکونتگاههای پایدار با شرایط مختلف و با انگیزه هایی متفاوت اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی کالبدی در نواحی روستایی به کارگرفته میشود. در این راستا مقاله حاضر سعی دارد به شناسایی و واکاوی فرصتهای فراروی ایجاد دهکده شهری در روستای جاغرق واقع در شهرستان بینالود بپردازد. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و تعداد نمونهها با استفاده از فرمول کوکران 227 نفر از ساکنین روستای جاغرق بدست آمده است که بصورت تصادفی ساده/ سیستماتیک انتخاب شدهاند. در تجزیه و تحلیل آماری از نرمافزار SPSS استفاده گردیده است. به منظور سنجش فرصتها با استفاده از مدل تحلیل عاملی 21 متغیر در قالب 4 مؤلفه )زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی( مورد آزمون قرار گرفتند. بطوریکه نتایج نشان میدهد، فرصتها مجموعا(94/70) درصد از واریانس کل را به خود اختصاص دادهاند که در میان آنها بُعد زیست محیطی کالبدی با 83/42 درصد از مقدار ویژه به عنوان مهمترین فرصت شناخته شده اند. همچنین نتایج حاصل از چرخش عاملها به روش واریماکس نشان میدهد که از 21 متغیر وارد شده در تحلیل عاملی اکتشافی 12 متغیر با بار عاملی بالای 5/0 در عاملهای مورد نظر طبقه بندی شده اند.

کلمات کلیدی

, دهکده شهری, توسعه کالبدی پایدار, تحلیل عاملی, فرصتها, چالشها,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046735,
author = {عنابستانی, علی اکبر and محمدرضا عباس زاده and زینب وصال},
title = {واکاوی فرصتها ی فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار(مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود)},
booktitle = {دومین همایش بین المللی راهبردهای توسعه روستایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دهکده شهری، توسعه کالبدی پایدار، تحلیل عاملی، فرصتها، چالشها، جاغرق.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی فرصتها ی فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار(مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A محمدرضا عباس زاده
%A زینب وصال
%J دومین همایش بین المللی راهبردهای توسعه روستایی
%D 2015

[Download]