زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (6), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (55-77)

عنوان : ( بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت ها )

نویسندگان: رضا پیش قدم , شهلا شریفی , اتنا عطاران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت گویش مشهدی در مقایسه با دیگر گویش ها، این پژوهش به دنبال بررسی فعل رفتن به معنای شدن در گویش مشهدی زبان فارسی و مقایسه آن با زبان انگلیسی است. از دیگر اهداف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهایی از قبیل سن، جنسیت، سطح تحصیلات و طبقۀ اجتماعی بر میزان استفاده از فعل رفتن در گویش مشهدی می باشد. به منظور گردآوری داده ها، 033 مکالمه در موقعیت های مختلف از خانم ها و آقایانی با سنین مختلف ) 10 تا 67 سال( با سطح تحصیلات و شرایط اجتماعی متفاوت )پایین، متوسط و بالا( جمع آوری شد و نتایج به صورت جدول ارائه شد. جهت گردآوری داده در بخش انگلیسی و بررسی پیکرۀ زبانی، از بانک های اطلاعاتی زبان و کتب مرجع استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که استفاده از فعل رفتن به معنای شدن در گویش مشهدی تحت تأثیر متغیر های سن، جنسیت، سطح تحصیلات و طبقۀ اجتماعی می باشد. افزون بر این، کاربرد این فعل در گویش مشهدی و زبان انگلیسی شباهت ها و تفاوت هایی دارد.

کلمات کلیدی

, گویش مشهدی, فعل رفتن, شدن, زبان انگلیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046737,
author = {پیش قدم, رضا and شریفی, شهلا and عطاران, اتنا},
title = {بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت ها},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2015},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {55--77},
numpages = {22},
keywords = {گویش مشهدی، فعل رفتن، شدن، زبان انگلیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت ها
%A پیش قدم, رضا
%A شریفی, شهلا
%A عطاران, اتنا
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2015

[Download]