زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (7), سال (2014-12) , صفحات (35-47)

عنوان : ( آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis melo )

نویسندگان: صهبا طوسی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژن‌های اثرگذار (effector genes) نقش کلیدی را در برهمکنش میان بیمارگر و گیاه ایفا می‌کنند. جستجوی همولوگ ژن‌های اثرگذار از زمان گزارش تعدادی از این ژن های در فرم اختصاصی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) در دیگر فرم‌های اختصاصی آغاز شده است. اخیراً، با بهره‌گیری از روش‌های مبتنی بر بیوانفورماتیک همولوگ ژن اثرگذار Fol-SIX1 از فرم اختصاصی Fusarium oxysporum f. sp. melonis (Fom) گزارش شده‌است. مطالعه آنالیز کارکرد حاضر با هدف مشخص نمودن برهمکنش میان ژن Fol-SIX1 با ارقام افتراقی خربزه حامل ژن های مقاومت مشخص انجام شد. توالی کدکننده ژن Fol-SIX1 از سازه pTS1 طی سه مرحله در وکتور جفتی pCAMBIA3301 همسانه‌سازی شد و با استفاده از روش های کلنی PCR و هضم آنزیمی تایید گردید. صحت توالی سازه بیانی pCaS1 با توالی‌یابی دوجهته بوسیله آغازگرهای PSh4-F2 و PSh51-Rمورد بررسی قرار گرفت. روش بیان موقت مبتنی بر تزریق اگروباکتریوم برای بیان ژن Fol-SIX1 در برگ ارقام ملون استفاده شد. آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 با تزریق سویه LBA4404 حامل سازه بیانی pCaS1 در برگ ارقام ملون انجام شد. برگ ارقام Charentais T (Ch-T)و Charentais Fom2 (Ch-Fom2) پس گذشت 24 ساعت در ناحیه تزریق علائم سبزخشکی ناشی از مرگ سلولی در پاسخ به بیان موقت ژن Fol-SIX1 بروز یافت در حالیکه در ارقام Charentais Fom1(Ch-Fom1) و BG5384 (BG) تا 48 ساعت پس از تزریق نیز پاسخی بروز نیافت.

کلمات کلیدی

, تزریق اگروباکتریوم, ژن های اثرگذار, ژن Fol-SIX1, بیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046743,
author = {طوسی, صهبا and شکوهی فر, فرهاد and ملک زاده شفارودی, سعید and باقری, عبدالرضا},
title = {آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis melo},
journal = {زیست فناوری گیاهان زراعی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {7},
month = {December},
issn = {2252-0783},
pages = {35--47},
numpages = {12},
keywords = {تزریق اگروباکتریوم، ژن های اثرگذار، ژن Fol-SIX1، بیان موقت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis melo
%A طوسی, صهبا
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A باقری, عبدالرضا
%J زیست فناوری گیاهان زراعی
%@ 2252-0783
%D 2014

[Download]