سومین همایش ملی پاتوبیولوژی دامپزشکی , 2015-02-25

عنوان : ( ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A )

نویسندگان: ملیحه رحیمی , زهرا موسوی , علیرضا خسروی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046745,
author = {رحیمی, ملیحه and موسوی, زهرا and علیرضا خسروی},
title = {ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A},
booktitle = {سومین همایش ملی پاتوبیولوژی دامپزشکی},
year = {2015},
location = {گرمسار, ايران},
keywords = {در حال حاضر به خوبی ثابت شده است که متابولیت های سمی قارچ ها یا مایکوتوکسین ها مسئول بسیاری از اپیدمی ها در جوامع انسانی و دامی به ویژه در دوران اخیر بوده اند. بسیاری از قارچ های توکسیژنیک، همه جایی بوده و در برخی از مناطق دارای پیوندهای اکولوژیکی بسیار پایدار با ذخایر غذایی انسان هستند. فلور قارچی طبیعی موجود در منابع غذایی انسان عمدتاً شامل سه جنس آسپرژیلوس، فوزاریوم، و پنی سیلیوم است. اکراتوکسین A یک ماده محلول در چربی است که اولین بار در آفریقای جنوبی از قارچ آسپرژیلوس اکراسئوس جدا سازی گردید. مطالعات نشان داده است که اکراتوکسین A می تواند از طریق شش ها جذب و وارد گردش خون بدن شود. علایم مایکوتوکسیکوز بسیار گوناگون می باشد و می تواند موجب ایجاد آثار شدید شامل نکروز پوستی، لکوپنی و تضعیف سیستم ایمنی شود.در این مطالعه21 عدد موش نژاد Balb/c، جنس ماده با سن 7-6 هفته خریداری شد. موش ها به مدت یک هفته با غذای مخصوص حیوانات آزمایشگاهی تغذیه شدند. . سپس به طور تصادفی به دو گروه کنترل (7 عدد) و تیمار ( 14 عدد) تقسیم شدند. در تمام دوره آزمایش به آب مورد مصرف موش های گروه تیمار، اکراتوکسین A به میزان day/kg/mg1200اضافه شد. پس از پایان دوره، موش ها کالبد گشایی شده و بعداز بازرسی بافت ها و مشاهده تغییرات ماکروسکوپی، نمونه های بافتی ریه جهت انجام مطالعات هیستوپاتولوژی به آزمایشگاه ارسال گردید.. در مطالعه هیستوپاتولوژی لام های تهیه شده، ضایعات شامل پرخونی، خونریزی، آمفیزم، پنومونی بینابینی و ادم در گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A
%A رحیمی, ملیحه
%A موسوی, زهرا
%A علیرضا خسروی
%J سومین همایش ملی پاتوبیولوژی دامپزشکی
%D 2015

[Download]