علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2014-11) , صفحات (383-398)

عنوان : ( مطالعه ویژیگی های ریخت شناسی، کمی و کیفی برخی توده های بومی خربزه ایران )

نویسندگان: علی فرهادی , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی , رضا صالحی , مصطفی مبلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خربزه یک گیاه اقتصادی و مهم است و ایران از مرکزهای مهم تنوع این محصول به شمار می رود

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, توده های بومی, خربزه, عملکرد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046760,
author = {فرهادی, علی and آروئی, حسین and نعمتی, سیدحسین and رضا صالحی and مصطفی مبلی},
title = {مطالعه ویژیگی های ریخت شناسی، کمی و کیفی برخی توده های بومی خربزه ایران},
journal = {علوم و فنون باغبانی ایران},
year = {2014},
volume = {15},
number = {2},
month = {November},
issn = {1680-7154},
pages = {383--398},
numpages = {15},
keywords = {تنوع ژنتیکی، توده های بومی، خربزه، عملکرد، کیفیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ویژیگی های ریخت شناسی، کمی و کیفی برخی توده های بومی خربزه ایران
%A فرهادی, علی
%A آروئی, حسین
%A نعمتی, سیدحسین
%A رضا صالحی
%A مصطفی مبلی
%J علوم و فنون باغبانی ایران
%@ 1680-7154
%D 2014

[Download]