مهندسی شیمی ایران, دوره (13), شماره (76), سال (2015-3) , صفحات (51-61)

عنوان : ( بررسی برخی از روشهای دستیابی به توزیع اندازه حفرات جامدات متخلخل وتعیین روش مناسب برای چهار جاذب پرکاربرد صنعتی )

نویسندگان: حسن عابدینی , مجید پاکیزه , سجاد امیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین مناسب توزیع اندازه ی حفرات جاذب های صنعتی، به عنوان یک پارامتر مهم در طراحی و شبیه سازی واحد های جذب، شناخته می شود. در این مقاله در ابتدا بررسی مختصری در مورد فرمولاسیون برخی روش های تعیین توزیع اندازه ی حفرات، مانند BJH، NLDFT، HKوSHN1 صورت گرفته است. در ادامه به منظور مقایسه ی کارایی روش های مورد نظر، توزیع اندازه ی حفرات جاذب های MCM-41/A،SBA-15، ZSM-5و کربن فعال بدست آمده است. بر اساس نتایج بدست آمده، از روش های NLDFT وBJH در گستره ی وسیعی از اندازه ی حفرات می توان استفاده کرد، همچنین بکارگیری روش هایHK و SHN1 برای جاذب های میکروپور(Micropores) پاسخ های مناسبی را به همراه خواهد داشت. برای دستیابی به توزیع اندازه ی حفرات مناسب با استفاده از روشSHN1 اطلاعات فیزیکی و عملیات ریاضی کمتری نسبت به روش های دیگر، مورد نیاز می باشد، در نتیجه به خوبی می توان از این روش برای تعیین توزیع اندازه ی حفرات جاذب های میکروپور استفاده نمود. نتایج بدست آمده با استفاده از روشNLDFT درمقایسه با روش های دیگر، برای جاذب های مزوپور (Mesopores)، دقیق تر می باشد.

کلمات کلیدی

, توزیع اندازه ی حفرات, روش BJH, NLDFT, HK, SHN1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046764,
author = {عابدینی, حسن and پاکیزه, مجید and امیری, سجاد},
title = {بررسی برخی از روشهای دستیابی به توزیع اندازه حفرات جامدات متخلخل وتعیین روش مناسب برای چهار جاذب پرکاربرد صنعتی},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2015},
volume = {13},
number = {76},
month = {March},
issn = {1735-5400},
pages = {51--61},
numpages = {10},
keywords = {توزیع اندازه ی حفرات، روش BJH، NLDFT، HK، SHN1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی از روشهای دستیابی به توزیع اندازه حفرات جامدات متخلخل وتعیین روش مناسب برای چهار جاذب پرکاربرد صنعتی
%A عابدینی, حسن
%A پاکیزه, مجید
%A امیری, سجاد
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2015

[Download]