همایش تمرکز زدیی و سازمان دهی پایتخت , 2015-02-23

عنوان : ( برسی جایگاه و همیت مکان گزینی پایتخت در دوره هخامنشی )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , سیدفرهاد سیداحمدی زاویه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایتخت هر سرزمین یا کشوری می تواند به عنوان مرکز ثقل سیاسی و اداری آن حکومت تلقی شود. از این رو از روزگاران سرزمین ایران، به گواهی اسناد تاریخی با دار بودن تاریخ، تمدن غنی و ارزشمند خویش و نیز به نقش رابرد و استراتژیک خود در منطقه و جهان از همان تشکیل و ظهور حکومت هخامنشیان در جنوب غربی لات ایران دارای پایتخت هایی با کارکردهایی با کارکرد های مختلف بوده است. به ططوریکه در دوره سلطنت سلسله هخامنسیان که از قرن ششم پیش از میلاد تا اواخر قرن چهارم پیش از میلا در ایران حکمرانی داشتند.......

کلمات کلیدی

, ایران, هخامنشیان, پایتخت پاسارگاد, همدان, تخت جمشید, شوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046765,
author = {ایمان پور, محمدتقی and سیداحمدی زاویه, سیدفرهاد},
title = {برسی جایگاه و همیت مکان گزینی پایتخت در دوره هخامنشی},
booktitle = {همایش تمرکز زدیی و سازمان دهی پایتخت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایران، هخامنشیان،پایتخت پاسارگاد، همدان، تخت جمشید، شوش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برسی جایگاه و همیت مکان گزینی پایتخت در دوره هخامنشی
%A ایمان پور, محمدتقی
%A سیداحمدی زاویه, سیدفرهاد
%J همایش تمرکز زدیی و سازمان دهی پایتخت
%D 2015

[Download]