مدیریت خاک, دوره (2), شماره (3), سال (2013-4) , صفحات (49-58)

عنوان : ( تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر برخی وی‍گی های فیزیکی و شیمیایی خاک در استان گلستان )

نویسندگان: هادی قربانی , حامد کاشی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی در استان گلستان مطالعه شد. تعداد 220 نمونه خاک از لایه سطحی خاک تهیه شد. برخی ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، گوگرد، هدایت الکتریکی، اسیدیته، درصد کربنات کلسیم معادل، کربن آلی، گنجایش تبادل کاتیونی و توزیع اندازه ذرات اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی تغییرات معنی داری را در مقادیر قابل استفاده کلسیم، منیزیم و فسفر ایجاد نکرده است. همچنین مقادیر اسیدیته، هدایت الکتریکی و درصد کربنات کلسیم معادل و کربن آلی خاک تفاوت معنی داری را در اثر تغییر کاربری نشان ندادند. در حالیکه سدیم، پتاسیم و گوگرد، مقادیر رس، سیلت، شن و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اثر تغییر کاربری اراضی، به صورت معنی داری تغییر کردند. ضرایب همبستگی نیز نشان داد که سدیم و گوگرد قابل جذب بیشترین همبستگی را با میزان هدایت الکتریکی خاک؛ کلسیم بیشترین همبستگی را با درصد کربنات کلسیم معادل خاک؛ و همچنین درصد رس، کربن آلی و کربنات کلسیم معادل خاک بیشترین همبستگی را با ظرفیت تبادل کاتیونی خاک نشان دادند

کلمات کلیدی

, اراضی کشاورزی , ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک. , تغییر کاربری اراضی , اراضی مرتعی , استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046773,
author = {هادی قربانی and حامد کاشی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر برخی وی‍گی های فیزیکی و شیمیایی خاک در استان گلستان},
journal = {مدیریت خاک},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {April},
issn = {2345-4547},
pages = {49--58},
numpages = {9},
keywords = {اراضی کشاورزی ، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک. ، تغییر کاربری اراضی ، اراضی مرتعی ، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر برخی وی‍گی های فیزیکی و شیمیایی خاک در استان گلستان
%A هادی قربانی
%A حامد کاشی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J مدیریت خاک
%@ 2345-4547
%D 2013

[Download]