هشتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی تأثیر مقادیر مختلف سیلیسیم و نیتروژن بر روی عملکرد و خوابیدگی برنج رقم طارم محلی )

نویسندگان: حسین امیدی رودبارکی , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد , رضا خراسانی , علیرضا طاهری راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کود سیلیس بر عملکرد و مقاومت در برابر خوابیدگی برنج رقم طارم محلی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی شرکت زراعی دشت ناز ساری استان مازندران انجام شد. متغیرهای مستقل شامل کود سیلیکات پتاسیم مایع حاوی 30 درصد سیلیسیم در چهار سطح با مقادیر (0Si1=، 1Si2=، 5/1Si3= و 2Si4= لیتر در هکتار) و کود نیتروژن در چهار سطح با مقادیر (45N1=، 80N2=، 115N3= و 150N4= کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره) بودند. عملکرد شلتوک و میزان خوابیدگی متغیرهای وابسته این تحقیق بودند. بیش‌ترین میزان عملکرد در سطوح مختلف سیلیسیم در میزان مصرف 5/1 لیتر بر هکتار (5332 کیلوگرم بر هکتار) به دست آمد درحالی‌که کمترین مقدار عملکرد در عدم مصرف سیلیسیم (3505 کیلوگرم بر هکتار) به-دست آمد. بیش‌ترین میزان عملکرد در بین تیمارهای مختلف نیتروژن با مصرف 45 کیلوگرم نیتروژن بر هکتار (5063 کیلوگرم بر هکتار) به دست آمد و بعد از این به ترتیب مربوط به میزان مصرف 115، 80 و 150 کیلوگرم نیتروژن بود. با افزایش مصرف سیلیسم مقدار خوابیدگی کاهش پیدا کرد، اما تغییر در میزان مصرف نیتروژن تغییر چندانی در میزان خوابیدگی بوته نداشت. کمترین میزان خوابیدگی با مصرف 2 لیتر کود سیلیسیم بر هکتار به دست آمد و بیش‌ترین میزان خوابیدگی نیز در تیمار عدم مصرف کود سیلیسیم مشاهده شد. بر اساس نتایج این پژوهش برای کشت برنج رقم طارم محلی در استان مازندران استفاده از 5/1 لیتر سیلیسیم و 45 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, اوره, برنج, سیلیسیم, عملکرد شلتوک, ورس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046781,
author = {امیدی رودبارکی, حسین and عمادی, باقر and عباسپور فرد, محمدحسین and خراسانی, رضا and طاهری راد, علیرضا},
title = {بررسی تأثیر مقادیر مختلف سیلیسیم و نیتروژن بر روی عملکرد و خوابیدگی برنج رقم طارم محلی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {اوره، برنج، سیلیسیم، عملکرد شلتوک، ورس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر مقادیر مختلف سیلیسیم و نیتروژن بر روی عملکرد و خوابیدگی برنج رقم طارم محلی
%A امیدی رودبارکی, حسین
%A عمادی, باقر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A خراسانی, رضا
%A طاهری راد, علیرضا
%J هشتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]