اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری , 2014-02-20

عنوان : ( تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای )

نویسندگان: علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دریچه ها از جمله پرکابردترین سازه ها برای کنترل سطح آب و دبی جریان در کانالهای روباز هستند. با این وجود دریچههای کشویی لبه تیز، دارای ضریب فشردگی پایین و در نتیجه ظرفیت عبوری کمی میباشند. در این پژوهش به بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی دریچه تلفیقی هندسی از دریچه کشویی و دریچه ط بلی پرداخته شده است. رابطه بیبعد دبیاشل با ا ستفاده از روش آنالیز ابعادی و تئوری خودمانایی ناقص ارائه شده است. این رابطه دبی جریان عبوری را به بار آبی بالادست دریچه، بازشدگی دریچه و قطر استوانه انتهایی دریچه ربط می دهد. از مزایای این رابطه میتوان به عدم نیاز به تعیین ضریب دبی اشاره کرد. نتایج نشان داد که روابط پیشنهاد شده برای تخمین دبی، تطابق بالایی با دادههای آزمایشگاهی دارند. به طوری که میانگین خطای نسبی تخمین دبی برای هر رابطه پیشنهادی در هر دریچه در حالت آزاد کمتر از ٢ درصد و در حالت مستغرق کمتر از ۵ درصد بدست آمد. در نتیجه از رابطه ارائه شد ه میتوان برای طراحی اینگونه دریچهها بهره برد

کلمات کلیدی

, تئوری خودمانایی ناقص, دریچه کشویی لبه تیز , ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046787,
author = {بهشتی, علی اصغر and ضیائی, علی نقی},
title = {تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای},
booktitle = {اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تئوری خودمانایی ناقص، دریچه کشویی لبه تیز ، ضریب فشردگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای
%A بهشتی, علی اصغر
%A ضیائی, علی نقی
%J اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری
%D 2014

[Download]