بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (20), شماره (69), سال (2015-9) , صفحات (31-40)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشت )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سمیرا مرادی , فروزان طباطبائی یزدی , سارا جعفریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: امروزه، تحقیقات فروانی جهت جایگزین کردن داروهایی با منشاء گیاهی انجام گرفته است؛ از آنجا که ترکیبات ضدمیکروبی گیاهی با ساختارهای متفاوت از آنتی بیوتیک ها، باعث از بین رفتن باکتری ها می شوند که از نظر بالینی، این موضوع در درمان عفونت های ناشی از سویه های مقاوم میکروبی حایز اهمیت است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضد باکتریایی انواع عصاره های چای ترش بر تعدادی سویه بالینی عامل عفونت و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط محیط کشت انجام پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی سه نوع عصاره آبی، اتانولی و متانولی به روش خیساندن تهیه شد. ارزیابی میکروب شناسی عصاره ها به چهار روش پور پلیت، کربی بائر با کمک دیسک، حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از روش Serial Dilution Method بر 6 سوش بیماری زای عامل عفونت انجام پذیرفت. تعیین کدورت میکرو پلیت با دستگاه خوانش الایزا انجام شد. یافته ها: عصاره اتانولی چای ترش دارای قطر هاله معادل 50/± 16/20در غلظت 40 میلی گرم بر میلی لیتر بر سودوموناس ائروژینوزا بود. در این مطالعه باکترهای استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا اینتریتدیس به ترتیب بیشترین و کم ترین حساسیت را به عصاره های چای ترش نشان دادند. سالمونلا اینتریتدیس بین سوش های مورد آزمون بیشترین MIC و MBC را داشت. غلظت های 30 و 40 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره های چای ترش دارای اثر ضد میکروبی قابل توجهی روی باکتری ها داشت. اثر ضد باکتریایی عصاره ها با کاهش غلظت آن ها در دیسک، کم شد. نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه عصاره های الکلی چای ترش بر رشد تمامی باکتری های مورد آزمون دارای اثر ضد میکروبی بودند و اثر ضد میکروبی آن بر باکتری گرم مثبت استافیلو کوکوس اورئوس حداکثر بود.

کلمات کلیدی

, چای ترش, سویه های بالینی, آنتی بیوتیک, شرایط محیط کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046798,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and علی زاده بهبهانی, بهروز and وسیعی, علیرضا and سمیرا مرادی and طباطبائی یزدی, فروزان and سارا جعفریان},
title = {بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشت},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2015},
volume = {20},
number = {69},
month = {September},
issn = {1680-0192},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {چای ترش، سویه های بالینی، آنتی بیوتیک، شرایط محیط کشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشت
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A وسیعی, علیرضا
%A سمیرا مرادی
%A طباطبائی یزدی, فروزان
%A سارا جعفریان
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2015

[Download]