دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05

عنوان : ( مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP )

نویسندگان: نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مباحث اندرکنش خاک-سازه، مدل سازی مجموعه خاک و سازه دارای اهمیت ویژه میباشد. بنابراین استفاده از نرم افزارهای تخصصی مکانیک خاک در اولویت قرار دارند که از آن جمله میتوان به نرم افزار قدرتمند FLAC اشاره نمود. برای مدلسازی قاب سازه ای در این نرم-افزار از عنصر تیر استفاده میشود. بطور کلی در استفاده از نرم افزارهای مختلف باید به طریقی از صحت نتایج ارائه شده توسط آن ها اطمینان پیدا نمود. برای این کار از مدل ها و مسائل بسیار ساده که نتایج آنها به صورت دستی قابل محاسبه میباشند و همچنین نرم افزارهای دیگر با قابلیت مدلسازی کامل مسئله مدنظر استفاده می گردد. مقادیر حاصل از روابط تئوری تحلیل سازه ها و نرم افزار SAP با نتایج نرم افزار FLAC در تحلیل تیرهای دو سر ساده و دو سر گیردار و همچنین قاب ساختمانی مطابقت مناسبی داشته و موید این مطلب است که نتایج نرم افزار FLAC در مقوله مورد بحث، می تواند مورد اتکا قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اندرکنش خاک-سازه, مدلسازی قاب ساختمانی, صحت سنجی, FLAC2D, SAP.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046815,
author = {یگانه, نوید and اخترپور, علی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اندرکنش خاک-سازه، مدلسازی قاب ساختمانی، صحت سنجی، FLAC2D، SAP.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP
%A یگانه, نوید
%A اخترپور, علی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2015

[Download]