پژوهش های هستی شناختی, دوره (3), شماره (5), سال (2014-8) , صفحات (77-93)

عنوان : ( مسأله اتحاد عاقل و معقول در چنبره تعالیِ تفکرِ سینوی )

نویسندگان: مصطفی مومنی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسألۀ اتحاد عاقل و معقول یکی از مسائل مهم و بحث­ انگیز در طول تاریخ تفکر فلسفی بوده است که برخی از در انکار و برخی از سر اقبال بر آن وارد شده­ اند. ابن سینا از کسانی است که دو نگاه به این مسأله داشته است و از یکی به اثبات آن پرداخته است و از نگاه دیگر به انکار آن. حال آنچه مطرح می­گردد این است که آیا در آرا این فیلسوف بزرگ تذبذب و تناقض وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال، پاسخ ­های گوناگونی ارائه شده است. آنچه نگارنده بر آن است این است که با تفکیک این دو نگاه به مسأله، تناقض مورد توهم برطرف می­ گردد. این دو نگاه یکی نگاه مشایی به مسأله و دیگری نگاه متعالی به آن است. نگارنده به «تعالی در تفکر سینوی» قائل بوده و بر آن است که در گذار شیخ از تفکر مشایی به تفکر متعالیه، نگاه ابن سینا به مسائل تعالی یافته است. یکی از این موارد مسألۀ اتحاد عاقل و معقول است. در این مقاله شواهدی از آثار ابن سینا بر این مطلب ارائه شده و شیخ از قائلان به اتحاد عاقل و معقول تلقی شده است

کلمات کلیدی

ابن سینا؛ اتحاد عاقل و معقول؛ تعالی تفکر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046818,
author = {مصطفی مومنی and کهنسال, علیرضا and حسینی, سیدمرتضی},
title = {مسأله اتحاد عاقل و معقول در چنبره تعالیِ تفکرِ سینوی},
journal = {پژوهش های هستی شناختی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {5},
month = {August},
issn = {2345-3761},
pages = {77--93},
numpages = {16},
keywords = {ابن سینا؛ اتحاد عاقل و معقول؛ تعالی تفکر سینوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسأله اتحاد عاقل و معقول در چنبره تعالیِ تفکرِ سینوی
%A مصطفی مومنی
%A کهنسال, علیرضا
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهش های هستی شناختی
%@ 2345-3761
%D 2014

[Download]