دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار) , 2015-02-18

عنوان : ( بررسی و اولویت بندی پوشش گیاهی کناره های رودخانه با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: بخشی از رودخانه کشف رود) )

نویسندگان: مجید آسیایی , محمدرضا اختصاصی , محمدتقی دستورانی , سیدمحجمد تاجبخش , احمد اشتیاقی جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودخانه ها فواید فراوانی برای آبزیان و میکروارگانیسمهایی که در حواشی رودخانه زندگی می کنند فراهم می کنند. یکی از فعالیتهای طبیعی و مخرب که بر رودخانه ها تحمیل می شود، تخریب پوشش گیاهی کناره های آن می باشد که پیامدی سوء دارد. هدف از این تحقیق بررسی پوشش کناره و انتخاب بهترین نوع پوشش جهت حفاظت کناره ی رودخانه کشف رود واقع در استان خراسان رضوی می باشد. در این بررسی ضمن تعیین نوع پوشش کناره ها با بازدید میدانی، با استفاده از پرسشنامه و نظرات کارشناسان بهترین نوع پوشش جهت حفاظت از کناره ها مشخص شد. نتایج نشان داد بهترین نوع پوشش جهت حفاظت از کناره ها پوشش درختچه ای با وزن 0/373 و ترکیبی با وزن 0/312 می باشد که این نوع پوشش در مسیر مورد مطالعه در بازه های انتهایی دیده میشود. بنابراین سواحل رودخانه هرچه به سمت انتهای رودخانه پیش می رویم با توجه به پوشش گیاهی از پوشش مقاوم تری به فرسایش برخوردار می باشند.

کلمات کلیدی

, پرسشنامه, پوشش گیاهی, حاشیه رودخانه, کشف رود, AHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046819,
author = {مجید آسیایی and محمدرضا اختصاصی and دستورانی, محمدتقی and سیدمحجمد تاجبخش and احمد اشتیاقی جو},
title = {بررسی و اولویت بندی پوشش گیاهی کناره های رودخانه با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: بخشی از رودخانه کشف رود)},
booktitle = {دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار)},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {پرسشنامه، پوشش گیاهی، حاشیه رودخانه، کشف رود، AHP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و اولویت بندی پوشش گیاهی کناره های رودخانه با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: بخشی از رودخانه کشف رود)
%A مجید آسیایی
%A محمدرضا اختصاصی
%A دستورانی, محمدتقی
%A سیدمحجمد تاجبخش
%A احمد اشتیاقی جو
%J دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار)
%D 2015

[Download]