دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار) , 2015-02-18

عنوان : ( اثر تفکیک دسته بندی هدف دار و تصادفی در میزان صحت برآورد رسوبدهی معلق توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه کارون) )

نویسندگان: فاطمه رضایی گروی , افشین هنربخش , رفعت زارع بیدکی , محمدتقی دستورانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روشی موثر جهت تخمین مقدار رسوب معلق استفاده میشود. به این منظور میزان آورد رسوب معلق ایستگاههای هیدرومتری (سولگان و کیار) بر روی رودخانه ی کارون شمالی در استان چهارمحال و بختیاری در حالت برآورد دبی جریان به عنوان ورودی و دبی رسوب به عنوان خروجی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برآورد میشود. که این کار در محیط نرم افزار مطلب انجام شده و نوع شبکه مورد استفاده پرسپترون لایه و با روند آموزش لونبرگ مارکوادرت می باشد. برای این منظور دسته بندی های مختلفی انجام شده است که شامل دسته بندی هدف دارد(آزمون کم آبی و پر آبی) و دسته بندی تصادفی (30 درصد اول، وسط، و آخر داده ها) می باشد. و با استفاده از پارامترهای آماری از جمله RMSE میزان خطای دسته بندی های مذکور تعیین می گردد. برای این کار 30 درصد داده ها به عنوان داده های آزمون و 70 درصد داده ها به عنوان آموزش در نظر گرفته شده است. دسته بندی داده به صورت هدف دار (دسته بندی رسوب بیشتر از میانگین دوره های پرآبی و کمتر از میانگین دوره های کم آبی) و به صورت رندم (انتخاب تصادفی داده ها) انجام میشود. نتایج نشان داده که داده های شبیه سازی شده به صورت هدفدار در مقابل داده های تصادفی از دقت بیشتری برخوردار می باشد. دوره کم آبی کمترین مقدار Rmse درصد خطا را دارد که نشان می دهد که اختلاف مقادیر مشاهده ای و برآوردی کمتر است ودوره پر آبی بیشترین مقدار ضرایب ناش و تبیین همراه با خطای کمتری را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, چهارمحال بختیاری, ایستگاه هیدرومتری, رسوب معلق, رودخانه کارون, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046821,
author = {فاطمه رضایی گروی and افشین هنربخش and رفعت زارع بیدکی and دستورانی, محمدتقی},
title = {اثر تفکیک دسته بندی هدف دار و تصادفی در میزان صحت برآورد رسوبدهی معلق توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه کارون)},
booktitle = {دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار)},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {چهارمحال بختیاری، ایستگاه هیدرومتری، رسوب معلق، رودخانه کارون، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تفکیک دسته بندی هدف دار و تصادفی در میزان صحت برآورد رسوبدهی معلق توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه کارون)
%A فاطمه رضایی گروی
%A افشین هنربخش
%A رفعت زارع بیدکی
%A دستورانی, محمدتقی
%J دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار)
%D 2015

[Download]