دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار) , 2015-02-18

عنوان : ( پیش بینی جریان رودخانه به کمک مدل پیوسته احتساب رطوبت خاک (مطالعه موردی: دشت تویسرکان) )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , علیرضا مساح بوانی , هادی جعفری , محمدحسن رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که برخی از حوزه ها و زیرحوزه های کشور فاقد ایستگاه هیدرومتری می باشند، لذا بررسی بیلان آبی در این مناطق با مشکلاتی همراه است. در چنین مواردی استفاده از مدلهای بارش-رواناب که بتوانن با دقت قابل قبولی جریان ورودی و خروجی از حوزه را شبیه سازی کنند کارایی مناسبی خواهند داشت. هدف از تحقیق حاضر نیز شبیه سازی جریان خروجی از سه زیرحوه در حوزه آبخیز تویسرکان همدان به کمک مدل پیوسته HEC-HMS و روش انتقال احتساب رطوبت خاک می باشد. بدین منظور بعد از ورود داده های بارش و رواناب و ویژگیهای خاک شناسی منطقه به نرم افزار، مدل پیوسته HEC-HMS برای سال آبی 88-87 کالیبره و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد که مدل پیوسته HEC-HMS هرچند نیاز به پارامترهای زیادی برای کالیبراسیون دارد، ولی می تواند به خوبی برای شبیه سازی شاخه های صعودی و نزولی هیدروگراف رواناب خروجی از حوزه های آبخیز فاقد آمار استفاده شود. از دیگر دستاوردهای این تحقیق آنکه ضرایب نش ساتکلیف و همبستگی داده های شبیه سازی شده و واقعی به صورت ماهانه بهتر از روزانه بوده است. همچنین این مدل به پارامتر نفوذپذیری خاک بیشترین حساسیت را داشته است.ا

کلمات کلیدی

, احتساب رطوبت خاک, بررسی بیلان آبی, جریان رودخانه, حوزه آبخیز, مدل بارش-رواناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046822,
author = {سمانه پورمحمدی (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and علیرضا مساح بوانی and هادی جعفری and محمدحسن رحیمیان},
title = {پیش بینی جریان رودخانه به کمک مدل پیوسته احتساب رطوبت خاک (مطالعه موردی: دشت تویسرکان)},
booktitle = {دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار)},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {احتساب رطوبت خاک، بررسی بیلان آبی، جریان رودخانه، حوزه آبخیز، مدل بارش-رواناب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی جریان رودخانه به کمک مدل پیوسته احتساب رطوبت خاک (مطالعه موردی: دشت تویسرکان)
%A سمانه پورمحمدی (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A علیرضا مساح بوانی
%A هادی جعفری
%A محمدحسن رحیمیان
%J دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار)
%D 2015

[Download]