منابع آب و توسعه, دوره (13), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی کاهش آلودگی های متابولیتی ناشی از جلبکهای سبز-آبی با فرآیندهای امواج فراصوت، ایرلیفت و فیلتراسیون، مطالعه موردی : سد کارده )

نویسندگان: بابک مهرآوران , حسین انصاری , علی اصغر بهشتی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژئوسمین وMIB عوامل رایج ایجاد بو در آب هستند. در تصفیه خانه های آب اغلب از فرآیندهای متعارف هوادهی، انعقاد، لخته سازی، کلرزنی یا ازن زنی و جذب سطحی به عنوان عوامل پیشگیرانه در کاهش بو استفاده می شود. ولی هریک از این فرآیندها به تنهایی قادر به حذف کامل بو نیستند. بویماهی، علفی و لجنی به شدت تابع رشد زیاد جلبکها در ماههای گرم است. در سد کارده، ژئوسمین عامل عمده تولید بو می باشد که منبع آن عمدتا" در اثر ورود فاضلابهای شهری و روستایی، پسابهای کشاورزی، حاصلخیزکننده ها، به آب سد کارده و به تبع آن رشد جلبک در فصل گرما می باشد. بررسی روشهای مختلف نشان می دهد که برای شرایط واقعی سد کارده استفاده از یک روش ترکیبی تنها طرح قابل اجراست که از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه باشد. روش ترکیبی پیشنهاد شده شامل حذف جلبک و متابولیت های تولیدی آن با کمک فرآیندهای امواج مافوق صوت به همراه هوادهی از کف و به صورت فرآیند دوفازی آب وهوا وبا جریان صعودی هوا می باشد. سپس تصفیه نهایی با کمک روش جذب سطحی شامل فیلتر های ستونی از زغال و کربن فعال در محل سرریز و خروجی پولساتورها انجام می پذیرد.

کلمات کلیدی

, هوادهی, جذب سطحی, کربن فعال, ایرلیفت, التراسونیک , سدکارده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046828,
author = {مهرآوران, بابک and انصاری, حسین and بهشتی, علی اصغر and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی کاهش آلودگی های متابولیتی ناشی از جلبکهای سبز-آبی با فرآیندهای امواج فراصوت، ایرلیفت و فیلتراسیون، مطالعه موردی : سد کارده},
journal = {منابع آب و توسعه},
year = {2016},
volume = {13},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-5012},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {هوادهی، جذب سطحی، کربن فعال، ایرلیفت، التراسونیک ، سدکارده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاهش آلودگی های متابولیتی ناشی از جلبکهای سبز-آبی با فرآیندهای امواج فراصوت، ایرلیفت و فیلتراسیون، مطالعه موردی : سد کارده
%A مهرآوران, بابک
%A انصاری, حسین
%A بهشتی, علی اصغر
%A خداشناس, سعیدرضا
%J منابع آب و توسعه
%@ 2345-5012
%D 2016

[Download]