علوم باغبانی, دوره (30), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (293-302)

عنوان : ( بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد برگ، میزان و اجزای اسانس به لیمو )

نویسندگان: محمدتقی عبادی , مجید عزیزی ارانی , فاطمه سفیدکن , نوراله محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش تقاضا در بازار در حال رشد فرآورده‌های دارویی با منشا گیاهی، تولید ارگانیک و ارتقاء کیفیت ماده‌ی خام اولیه بایستی اولین هدف جهت توسعه‌ی این محصولات باشد. در این راستا آزمایشی گلدانی بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و سه تکرار بر روی گیاه دارویی به لیمو در سال ۱۳91 و در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس صورت پذیرفت. تیمارها شامل استفاده از ورمی کمپوست به میزان 10، 20 و 30 درصد حجم گلدان، ورمی واش، کودکامل و شاهد (بدون کود) بودند. پس از برداشت برگ ها در مرحله شروع گلدهی، اسانس آنها استخراج شد و سپس بوسیله دستگاه GC و GC/MS مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد برگ (73/7 گرم) و میزان اسانس (1/1 درصد) مربوط به تیمار استفاده از 30 درصد ورمی کمپوست در گلدان بود و کمترین عملکرد برگ (75/4 گرم) و محتوای اسانس (8/0 درصد) به تیمار شاهد تعلق داشت. در بررسی اجزای اسانس، بیشترین میزان سیترال (9/54 درصد) متعلق به تیمار کود کامل بود ولی بیشترین میزان لیمونن و 1،8 سینئول (به ترتیب 4/7 و 8/8 درصد) در تیمار استفاده از 30 درصد ورمی کمپوست در گلدان مشاهده شد. همچنین در بررسی گروه های اجزای اسانس، تیمار 30 درصد ورمی کمپوست بیشترین مقادیر مونوترپن های هیدروکربنی و اکسیژن دار (به ترتیب 4/12 و 3/63 درصد) را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که کود ورمی کمپوست می تواند به عنوان جایگزین مطلوب کودهای شیمیایی در راستای تولید ارگانیک به لیمو با کمیت و کیفیت مواد موثره بالا استفاده شود.

کلمات کلیدی

, اسانس, به لیمو, سیترال, ورمی کمپوست, ورمی واش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046829,
author = {عبادی, محمدتقی and عزیزی ارانی, مجید and فاطمه سفیدکن and نوراله محمدی},
title = {بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد برگ، میزان و اجزای اسانس به لیمو},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {293--302},
numpages = {9},
keywords = {اسانس، به لیمو، سیترال، ورمی کمپوست، ورمی واش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد برگ، میزان و اجزای اسانس به لیمو
%A عبادی, محمدتقی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فاطمه سفیدکن
%A نوراله محمدی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]