علوم اجتماعی, دوره (33), شماره (128), سال (2000-7) , صفحات (33-42)

عنوان : ( اروین گافمان )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی اندیشه های اروین گافمان می پردازد

کلمات کلیدی

نقش اجتماعی اروین گافمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046832,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {اروین گافمان},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2000},
volume = {33},
number = {128},
month = {July},
issn = {2008-1383},
pages = {33--42},
numpages = {9},
keywords = {نقش اجتماعی اروین گافمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اروین گافمان
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2000

[Download]