تحقیقات جغرافیایی, دوره (7), شماره (3), سال (1987-4) , صفحات (142-143)

عنوان : ( بازرگانی خارجی ایران در جنگ جهانی دوم )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بازرگانی خارجی ایران در جنگ جهانی دوم می پردازد

کلمات کلیدی

بازرگانی ایران جنگ دوم جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046834,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {بازرگانی خارجی ایران در جنگ جهانی دوم},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {1987},
volume = {7},
number = {3},
month = {April},
issn = {1019-7052},
pages = {142--143},
numpages = {1},
keywords = {بازرگانی ایران جنگ دوم جهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازرگانی خارجی ایران در جنگ جهانی دوم
%A صدرنبوی, رامپور
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 1987

[Download]