علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (3), سال (1976-4) , صفحات (552-557)

عنوان : ( بررسی کار به عنوان عامل سازنده انسان )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی کار به عنوان عامل سازنده انسان می پردازد

کلمات کلیدی

, کار , سازندگی , عامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046835,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {بررسی کار به عنوان عامل سازنده انسان},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1976},
volume = {12},
number = {3},
month = {April},
issn = {2008-1383},
pages = {552--557},
numpages = {5},
keywords = {کار ، سازندگی ، عامل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کار به عنوان عامل سازنده انسان
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1976

[Download]