کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (18), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (5-32)

عنوان : ( هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی , مهری پریرخ , سیدرحمت اله فتاحی , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هماهنگی راهبردی سازمانها از جمله دانشگاه‌ها در سه سطح راهبرد اصلی سازمان، راهبردهای وظیفه‌ای (مانند راهبرد مدیریت دانش) و راهبردهای عملیاتی (مانند راهبردهای زیرنظام‌های مدیریت‌دانش) بعنوان عاملی برای پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌ها شناخته شده است. هدف این پ‍ژوهش تعیین میزان هماهنگی‌های راهبردی در دانشگاه‌های مورد مطالعه و سنجش تاثیر هماهنگی راهبردی بر میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مرکزی می‌باشد. روش: این پژوهش از نظر نتیجه، کاربردی است و به روش تبیینی- توصیفی انجام شد. نمونه آماری پژوهش را 5 دانشگاه جامع کشور و کتابخانه‌های مرکزی آنها، یعنی دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، شیراز، سیستان و بلوچستان و فردوسی مشهد تشکیل داد. برای جمع‌آوری داده‌های کیفی و کمی، از مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته و 3 پرسشنامه و یک سیاهه‌وارسی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج بدست آمده، نشان داد که در 3 دانشگاه عدم هماهنگی بیرونی کل و در 2 دانشگاه هماهنگی بیرونی کل متوسط وجود دارد. از بعد هماهنگی درونی کل، در 3 دانشگاه عدم هماهنگی، 1 دانشگاه هماهنگی متوسط و 1 دانشگاه هماهنگی قوی مشاهده شد. همچنین نتایج نشان از وجود رابطه مستقیم به نسبت قوی بین هماهنگی بیرونی کل راهبردها و میزان پیاده‌سازی مدیریت دانش و رابطه مستقیم و قوی بین هماهنگی درونی کل راهبردها و میزان اجرای مدیریت دانش بود.

کلمات کلیدی

, راهبرد مدیریت دانش, زیر‌نظام‌های مدیریت دانش, هماهنگی راهبردی, نقاط مرجع راهبردی, دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046837,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی and پریرخ, مهری and فتاحی, سیدرحمت اله and رحیم نیا , فریبرز},
title = {هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2015},
volume = {18},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {5--32},
numpages = {27},
keywords = {راهبرد مدیریت دانش، زیر‌نظام‌های مدیریت دانش، هماهنگی راهبردی، نقاط مرجع راهبردی، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A پریرخ, مهری
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A رحیم نیا , فریبرز
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2015

[Download]