اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (301-311)

عنوان : ( کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل‌ داده- ستانده )

نویسندگان: فاطمه حیات غیبی بلداجی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر نمونه‌ای از کاربرد الگوسازی چندسطحی برای تحلیل جداول داده- ستانده منطقه‌ای ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جداول داده- ستانده کلیه استان‌های کشور براساس روش سهم مکانی اصلاح‌شده فلگ استخراج شده‌اند. سپس متمایز بودن ضرایب فنی لئونتیف و پیوندهای پسین و پیشین بین فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی استان‌های مختلف، با استفاده از الگوهای سه‌سطحی و دو سطحی، آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین سطوح مختلف نشان می‌دهد فعالیت‌ها، بخش‌ها و استان‌های مختلف از لحاظ شاخص‌های مذکور ناهمگن هستند. بنابراین تجمیع فعالیت‌های جداول داده- ستانده و همچنین تلفیق فضایی جداول داده- ستانده منطقه‌ای با یکدیگر منجر به کاهش دقت و خطا در تحلیل‌ها می‌گردد.

کلمات کلیدی

, الگوی چندسطحی; داده, ستانده; پیوند پسین و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046840,
author = {حیات غیبی بلداجی, فاطمه and قربانی, محمد},
title = {کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل‌ داده- ستانده},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4722},
pages = {301--311},
numpages = {10},
keywords = {الگوی چندسطحی; داده- ستانده; پیوند پسین و پیشین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل‌ داده- ستانده
%A حیات غیبی بلداجی, فاطمه
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2015

[Download]