علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2) , صفحات (51-61)

عنوان : ( تأثیر پیش تیمار بذر بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک گیاهچه های نخود )

نویسندگان: علی گنجعلی , حسین اردلان , مهرداد لاهوتی , عبدالله بیک خورمیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر بر گیاهچههای نخود در شرایط شور، آزمایشی بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، طی سال ۱۳۹۰ انجام شد. در این مطالعه، از محلولهای کلرید سدیم با ۸ و ۱۲ دسیزیمنس بر متر به عنوان سطوح مختلف شوری و از پلیاتیلن گلیکو ل– ۶۰۰۰ با پتانسیل ، قابلیت هدایت الکتریکی صفر، ۴ ۰- مگاپاسکال و کلرید کلسیم با پتانسیل اسمزی ۱- مگاپاسکال به عنوان مواد پیش تیمارکننده استفاده شد. بذرها پس از تأثیر / اسمزی ۸ مواد پیش تیمار، در گلدانهای پلاستیکی کشت شدند و پس از ۲۸ روز، نمونه برداری از گیاهچه ها انجام گردید. نتایج نشان داد که تنش شوری سبب کاهش معنی دار صفات ارتفاع و وزن خشک بخش هوایی، سطح برگ، شاخص پایداری غشا و محتوای نسبی آب و افزایش معنیدار میزان پرولین برگ شد. در گیاهچههای حاصل از بذرهای پیش تیمار شده، سطح برگ، شاخص پایداری غشا، محتوای نسبی آب و میزان پرولین برگ نسبت به شاهد بهصورت معنیداری افزایش یافتند. همچنین، در مواجهه با تنش شوری، صفات مذکور در بذرهای پیش تیمار شده نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان دادند. به طور کلّی، در سطوح مختلف شوری، پیش تیمار بذر با محلولهای اسمزی ۰- مگاپاسکال) و کلرید کلسیم ( ۱- مگاپاسکال) باعث کاهش اثرهای منفی شوری بر رشد گیاهچههای نخود /۸) پلیاتیلن گلیکول– ۶۰۰۰ شد. در این آزمایش، اثر بهبوددهندگی کلرید کلسیم بیشتر از پلیاتیلن گلیکول بود.

کلمات کلیدی

, محلول اسمزی, پلیاتیلن گلیکول, کلرید کلسیم, شاخص پایداری غشا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046842,
author = {گنجعلی, علی and حسین اردلان and لاهوتی, مهرداد and بیک خورمیزی, عبدالله},
title = {تأثیر پیش تیمار بذر بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک گیاهچه های نخود},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2015},
volume = {5},
number = {20},
month = {February},
issn = {2008-9082},
pages = {51--61},
numpages = {10},
keywords = {محلول اسمزی، پلیاتیلن گلیکول، کلرید کلسیم، شاخص پایداری غشا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پیش تیمار بذر بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک گیاهچه های نخود
%A گنجعلی, علی
%A حسین اردلان
%A لاهوتی, مهرداد
%A بیک خورمیزی, عبدالله
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2015

[Download]