پنجمین همایش ملی دانشجویی حسابداری ایران , 2015-02-18

عنوان : ( بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورود متغیر کیفیت سود به مدلهای پیشبینی ورشکستگی )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , انسیه حسین پوران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثب هت عٌَ ؿذى ػبختبس ػشهبی ؿشکت بْ گؼتشؽ س صٍ افض ىٍ ؿشکت بْی ػ بْهی اص یک ػ پذیذاس ؿذى ثحشا بًْی هبلی ؿذیذ دس اثؼبد کلاى خشد التلبدی اص ػ یَ دیگش، هبلکبى ری فٌؼبى هختلف ث گٌب بّْ ث دجًبل ایدبد پ ؿَؾ ػپشی ثشای هل ىَ کشدى خ دَ دس همبثل ایی گ هخبعشات ث دَ بّذً ایی ه ضَ عَ آ بًى سا ث اػتفبد اص اثضاس بّ هذل بْی پیجی یٌ ک ذٌٌ ثشای اسصیبثی ت اَى هبلی ؿشکت بْ آگب وً دَ اػت. ثب ت خَ ث ای کٌ دس اکثش ؼًجت بْی هبلی ایی هذل بْ، ػ دَ ؼًجت بْی هشث طَ ث آى خٍ دَ داسد وّچ یٌی ثحث هذیشیت ػ دَ ػ دَ بّی ثب کیفیت پبیذاس، ک اهش صٍ ثؼیبس ه سَد ت خَ لشاس گشفت اػت، دس ایی تحمیک اثتذا ثب ث شْ گّیشی اص ؿبخق کیفیت ػ دَ دیچب دیچ ،َ کیفیت ػ دَ ؿشکت بْیی ک دس دس ػبل بْی 87 تب 91 هو لَ هبدُ 141 لب ىًَ تدبست ث دَذً اذًاص گّیشی ؿذ ػپغ هتغیش کیفیت ػ دَ اٍسد هذل بْی سٍؿکؼتگی آلتوی اػپشی گٌیت گشدیذ. تٍ اَى پیجی یٌ هذل بْ لجل ثؼذ اص سٍ دٍ کیفیت ػ دَ دس ػبل لجل سٍؿکؼتگی ثشسػی ؿذ. یبفت بّی تحمیک حبکی اص آى اػت ک سٍ دٍ کیفیت ػ دَ ث هذل بْی سٍؿکؼتگی تبثیش چ ذٌایً سا دس ت اَى پیجی یٌ هذل بْ ث خَ دَ یًب سٍد اهب ثب ت خَ ث ا وّیت کیفیت ػ دَ هیت اَى آى سا ث ػ اٌَى یک هتغیش ه ثَش ث ه ظٌ سَ پیجی یٌ سٍؿکؼتگی ؿشکت بْ دس ظًش گشفت.

کلمات کلیدی

, کیفیت سود, مدلهای پیش بینی ورشکستگی , مدل آلتمن , مدل اسپرین گیت, مدل دیچاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046857,
author = {عباس زاده, محمدرضا and جباری نوقابی, مهدی and انسیه حسین پوران},
title = {بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورود متغیر کیفیت سود به مدلهای پیشبینی ورشکستگی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی دانشجویی حسابداری ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کیفیت سود،مدلهای پیش بینی ورشکستگی ،مدل آلتمن ، مدل اسپرین گیت،مدل دیچاو ودیچو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورود متغیر کیفیت سود به مدلهای پیشبینی ورشکستگی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A جباری نوقابی, مهدی
%A انسیه حسین پوران
%J پنجمین همایش ملی دانشجویی حسابداری ایران
%D 2015

[Download]