علوم اجتماعی, دوره (17), شماره (2), سال (1984-7) , صفحات (293-306)

عنوان : ( بررسی مالیات ها و سایر درآمدهای دولت )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی مالیات ها وسایر درآمدهای دولت می پردازد

کلمات کلیدی

, مالیات, درآمدهای دولت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046858,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {بررسی مالیات ها و سایر درآمدهای دولت},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1984},
volume = {17},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1383},
pages = {293--306},
numpages = {13},
keywords = {مالیات، درآمدهای دولت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مالیات ها و سایر درآمدهای دولت
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1984

[Download]