علوم اجتماعی, دوره (3), شماره (1), سال (2006-7) , صفحات (83-118)

عنوان : ( جامعه شناسی صنعتی )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی جامعه شناسی صنعتی می پردازد

کلمات کلیدی

جامعه شناسی صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046862,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {جامعه شناسی صنعتی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2006},
volume = {3},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-1383},
pages = {83--118},
numpages = {35},
keywords = {جامعه شناسی صنعتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جامعه شناسی صنعتی
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2006

[Download]