علوم اجتماعی, دوره (16), شماره (1), سال (1983-6) , صفحات (77-88)

عنوان : ( حسد کودکان )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی حسد کودکان می پردازد

کلمات کلیدی

حسد کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046863,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {حسد کودکان},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1983},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1383},
pages = {77--88},
numpages = {11},
keywords = {حسد کودکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حسد کودکان
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1983

[Download]