علوم اجتماعی, دوره (10), شماره (1), سال (1974-4) , صفحات (128-143)

عنوان : ( حق طبیعی مارکسیسم )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی حق طبیعی مارکسیسم می پردازد

کلمات کلیدی

حق طبیعی مارکسیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046864,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {حق طبیعی مارکسیسم},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1974},
volume = {10},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1383},
pages = {128--143},
numpages = {15},
keywords = {حق طبیعی مارکسیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حق طبیعی مارکسیسم
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1974

[Download]