علوم اجتماعی, دوره (27), شماره (3), سال (1994-10) , صفحات (419-440)

عنوان : ( خانواده، کانون تضاد و سازش )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی خانواده، کانون تضاد و سازش می پردازد

کلمات کلیدی

, خانواده, کانون تضاد و سازش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046865,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {خانواده، کانون تضاد و سازش},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1994},
volume = {27},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-1383},
pages = {419--440},
numpages = {21},
keywords = {خانواده، کانون تضاد و سازش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خانواده، کانون تضاد و سازش
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1994

[Download]