علوم اجتماعی, دوره (23), شماره (1), سال (1990-6) , صفحات (149-180)

عنوان : ( خصلت های ویژه کار خانه )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی خصلت های ویژه کار خانه می پردازد

کلمات کلیدی

خصلت های ویژه کار خانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046866,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {خصلت های ویژه کار خانه},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1990},
volume = {23},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1383},
pages = {149--180},
numpages = {31},
keywords = {خصلت های ویژه کار خانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خصلت های ویژه کار خانه
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1990

[Download]