علوم اجتماعی, دوره (32), شماره (2), سال (1999-4) , صفحات (33-46)

عنوان : ( دارندورف )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دارندورف

کلمات کلیدی

دارندورف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046867,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {دارندورف},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1999},
volume = {32},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-1383},
pages = {33--46},
numpages = {13},
keywords = {دارندورف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دارندورف
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1999

[Download]