علوم اجتماعی, دوره (15), شماره (4), سال (1983-1) , صفحات (555-580)

عنوان : ( در شناخت گونه هایی از حسد )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شناخت گونه هایی از حسد

کلمات کلیدی

در شناخت گونه هایی از حسد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046868,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {در شناخت گونه هایی از حسد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1983},
volume = {15},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1383},
pages = {555--580},
numpages = {25},
keywords = {در شناخت گونه هایی از حسد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T در شناخت گونه هایی از حسد
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1983

[Download]