علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (2), سال (2004-7) , صفحات (1-22)

عنوان : ( دغدغه جهانی شدن )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دغدغه جهانی شدن

کلمات کلیدی

دغدغه جهانی شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046869,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {دغدغه جهانی شدن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2004},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1383},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {دغدغه جهانی شدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دغدغه جهانی شدن
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2004

[Download]