علوم اجتماعی, دوره (34), شماره (3), سال (2001-12) , صفحات (587-602)

عنوان : ( دو اندیشمند والا مقام نظریه نقش اجتماعی )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو اندیشمند والا مقام نظریه نقش اجتماعی

کلمات کلیدی

دو اندیشمند والا مقام نظریه نقش اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046870,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {دو اندیشمند والا مقام نظریه نقش اجتماعی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2001},
volume = {34},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1383},
pages = {587--602},
numpages = {15},
keywords = {دو اندیشمند والا مقام نظریه نقش اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دو اندیشمند والا مقام نظریه نقش اجتماعی
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2001

[Download]