علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (1), سال (1976-4) , صفحات (124-134)

عنوان : ( زن شاغل )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زن شاغل

کلمات کلیدی

زن شاغل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046871,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {زن شاغل},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1976},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1383},
pages = {124--134},
numpages = {10},
keywords = {زن شاغل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زن شاغل
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1976

[Download]