تحقیقات جغرافیایی, دوره (5), شماره (1), سال (1990-4) , صفحات (65-72)

عنوان : ( سیاست کشاورزی ایران در جنگ جهانی دوم )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست کشاورزی ایران در جنگ جهانی دوم

کلمات کلیدی

, سیاست کشاورزی ایران, جنگ جهانی دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046874,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {سیاست کشاورزی ایران در جنگ جهانی دوم},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {1990},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {1019-7052},
pages = {65--72},
numpages = {7},
keywords = {سیاست کشاورزی ایران; جنگ جهانی دوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیاست کشاورزی ایران در جنگ جهانی دوم
%A صدرنبوی, رامپور
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 1990

[Download]