علوم اجتماعی, دوره (5), شماره (5), سال (2003-4) , صفحات (122-152)

عنوان : ( قطب بندی های جدید فمینیستی درعصرجهانی شدن )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قطب بندی های جدید فمینیستی درعصرجهانی شدن

کلمات کلیدی

قطب بندی های جدید فمینیستی درعصرجهانی شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046877,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {قطب بندی های جدید فمینیستی درعصرجهانی شدن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2003},
volume = {5},
number = {5},
month = {April},
issn = {2008-1383},
pages = {122--152},
numpages = {30},
keywords = {قطب بندی های جدید فمینیستی درعصرجهانی شدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قطب بندی های جدید فمینیستی درعصرجهانی شدن
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2003

[Download]